Chu kỳ xuất bản

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu là một tạp chí được bình duyệt, có bản in, bản trực tuyến và được xuất bản với chu kỳ 3 tháng/số (bốn số một năm). Các số của Tạp chí được xuất bản vào thời điểm cuối các tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười hai hàng năm. Trong đó, số Qúy III (tháng Chín) hàng năm là số tiếng Anh.