IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Họp HĐKHCN&ĐT của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Đăng Mậu
Thứ tư, 05/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Đăng Mậu