IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thanh Long
Thứ sáu, 15/09/2017

       Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thanh Long là NCS khóa 2013 - 2017 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) theo Quyết định số 300/QĐ-VKTTVMT ngày 14/11/2013, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số 62850101.

         Tên đề tài luận án của NCS là: Nghiên cứu lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định

           Luận án của NCS đã sử dụng tổ hợp các phương pháp truyền thống (thu thập và khảo sát, bản đồ, viễn thám GIS) kết hợp các phương pháp nghiên cứu đặc thù như phương pháp mô hình hóa, phương pháp đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, NBD; phương pháp lồng ghép BĐKH vào quy hoạch sử dụng không gian để đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống tự nhiên (biến đổi đường bờ, biến động trầm tích tầng mặt, xâm nhập mặn) và mức độ dễ bị tổn thương do BĐKH, NBD đối với dân cư và các đặc trưng kinh tế của Khu kinh tế nhằm đề xuất các giải pháp lồng ghép BĐKH vào Quy hoạch sử dụng không gian Khu kinh tế Nhơn Hội.