IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Trịnh
Thứ ba, 22/01/2019

Luận án “Nghiên cứu phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” được thực hiện với 3 mục tiêu chính: (1) Xác lập được cơ sở khoa học PVST phục vụ phát triển NTTS trong điều kiện BĐKH; (2) Thực hiện được PVST trong điều kiện BĐKH vùng ĐBSCL phục vụ phát triển NTTS; (3) Đề xuất được một số giải pháp phục vụ quản lý NTTS theo không gian trong điều kiện BĐKH ở vùng ĐBSCL

        Luận án được trình bày với 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu được cụ thể bằng các nội dung: (i) Các khái niệm cơ liên quan đến phân vùng, sinh thái và tác động của biến đối khí hậu đối với nuôi trồng thủy sản. (ii) Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; (iii) Đặc trưng cơ bản về vùng nghiên cứu; và (iv) Đánh giá những tồn tại liên quan đến vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: Chương này được làm nổi bật với các nội dung: (i) Cách tiếp cận: Mô tả cách tiếp cận để đạt được mục tiêu PVST NTTS vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH; (ii) Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu: Mô tả phương pháp thu thập, chuẩn hóa xử lý, phân tích các loại dữ liệu không gian liên quan đến PVST NTTS vùng ĐBSCL; (iii) Phương pháp thực hiện: Mô tả phương pháp thực hiện khi tiến hành phân vùng, cách thức phân tích, xây dựng và tích hợp dữ liệu không gian.

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Nghiên cứu được thực hiện qua các kết quả chính sau:

(i) Xác lập cơ sở khoa học: Bao gồm việc đề xuất cách tiếp cận và các nguyên tắc cần thực hiện khi phân vùng;

(ii) Kết quả PVST NTTS trong điều kiện BĐKH: Trình bày toàn bộ kết quả đã thực hiện phân vùng sinh thái tự nhiên NTTS do tác động của BĐKH vùng ĐBSCL dựa trên cơ sở khoa học đã đề xuất. Trong đó, kết quả được phân ra thành 2 nội dung cơ bản: Phân vùng sinh thái tự nhiên NTTS do tác động của BĐKH và Phân vùng sinh thái tự nhiên NTTS do tác động của cực đoan và BĐKH

(iii) Lồng ghép PVST NTTS trong quy hoạch không gian: Là phần đề xuất các mô hình NTTS trên các vùng sinh thái

(iv) Thảo luận: Tập trung thảo luận về tính mới, những vấn đề được phát hiện trong cơ sở khoa học, phương pháp, kết quả nghiên cứu và những hạn chế cần khắc phục của nghiên cứu

       * Những đóng góp mới của luận án

- Xác lập cơ sở khoa học: Nghiên cứu xây dựng được cơ sở lý luận, thực tiễn và nguyên tắc của PVST NTTS trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, làm rõ bản chất và cơ chế tác động của BĐKH trong việc phân vùng sinh thái NTTS phù hợp với đặc thù vùng ĐBSCL; Xây dựng nguyên tắc; cơ sở khoa học lựa chọn các tiêu chí

- Nghiên cứu thực hiện mô hình hóa biến động nguồn nước dựa vào kịch bản khu vực và toàn lưu vực sông Mê Kông để làm cơ sở phân vùng. Kết quả đã xây dựng được bản đồ vùng sinh thái cho vùng đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại, năm 2030 và 2050 theo kịch bản BĐKH với sự thể hiện biến động của 8 kiểu vùng cơ bản bao gồm: vùng nước lợ quanh năm, vùng chuyển tiếp, vùng nước lợ theo mùa, vùng ngăn mặn, vùng ngập lũ-mặn theo mùa,Vùng bán ngập lũ, vùng bán ngập lũ và vùng không hoặc ít ngập lũ.

- Đề xuất được các mô hình luân/xen canh Nông nhiệp - NTTS thích ứng với BĐKH phục vụ quy hoạch không gian phù hợp trong điều kiện BĐKH ở vùng ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học giúp cho các nhà quản lý ở địa phương và các Bộ ngành trong việc hoạch định các chiến lược phát triển NTTS tại các tỉnh ĐBSCL phù hợp và thích ứng với biến động sinh thái.

Các thông tin của Luận án có thể tải theo đường link dưới đây:
Tóm tắt luận án tiếng Anh
Trang thông tin những đóng góp mới của luận án tiếng Anh