IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Văn Cương
Thứ tư, 28/08/2019

      Tên luận án: Tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan trong thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

- Mã số: 9850101

- Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường.

Nghiên cứu sinh: Vũ Văn Cương

Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thục; TS. Đinh Thái Hưng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Giới thiệu về luận án:

Lịch sử phát triển kinh tế, văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số cho thấy, tri thức cộng đồng luôn tiến hóa cùng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên và xã hội. Do vậy, tri thức cộng đồng có khả năng giúp người dân nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên. Luận án về “Tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan trong thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu hy vọng sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về vai trò và giá trị tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của Luận án, bảo gồm: (i) Đánh giá được khí hậu cực đoan và thiên tai ở Lai Châu và tác động đến đời sống và sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu; (ii) Phân tích, đúc kết được thực tiễn hệ thống tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã được áp dụng trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai; (iii) Xác định được các giải pháp nhằm phát huy hệ thống tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu nhằm thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Luận án gồm 4 Chương: Chương 1, Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế; Chương 2, Cơ sở lý luận, địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3, thực tiễn tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai; Chương 4, Phát huy tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Liệt kê những đóng góp mới của luận án

- Thông qua điều tra, khảo sát xã hội học, Luận án đã đúc kết và xác định được những tri thức của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai trong quá khứ.

- Luận án đã đánh giá được những giá trị tích cực và những khó khăn trong việc nhân rộng, ứng dụng hệ thống tri thức của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Luận án đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát huy hệ thống tri thức của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lai Châu trong phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh.

Các thông tin của Luận án có thể tải theo đường link dưới đây:
Luận án
Tóm tắt luận án tiếng Việt
Tóm tắt luận án tiếng Anh
Trang thông tin những đóng góp mới của Luận án tiếng Việt
Trang thông tin những đóng góp mới của luận án tiếng Anh