IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trần Phương
Thứ năm, 11/06/2020

1. Tên Luận án: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội.

- Ngành: Biến đổi khí hậu.

            - Mã số: 9440221.

2. Nghiên cứu sinh: Trần Phương.

- Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng;

                                  TS. Đỗ Tiến Anh.

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

3. Giới thiệu về luận án

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và khó dự đoán hơn trước. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam chủ động cùng các nước trên thế giới cam kết và thực hiện các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế về BĐKH. Trong đó, Việt Nam cam kết tới năm 2030 tự cắt giảm 8% phát thải khí nhà kính (PTKNK) so với kịch bản phát thải thông thường và lên tới 25% với sự hỗ trợ quốc tế. Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cắt giảm PTKNK trong nhiều văn bản như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Đề án quản lý PTKNK, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới.

Trong giảm PTKNK, lĩnh vực chất thải có tỷ lệ phát thải không lớn, tuy nhiên lại có tiềm năng lớn để giảm phát thải về gần 0. Luận án về “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội” nhằm xác định các giải pháp công nghệ (GPCN) giảm PTKNK và đánh giá hiệu quả kinh tế (HQKT) của các giải pháp này, lựa chọn các GPCN ưu tiên có chi phí giảm PTKNK thấp nhất để triển khai thực hiện.

Luận án có 3 mục tiêu: (1) Xây dựng được phương pháp đánh giá HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) ở Việt Nam; (2) Xác định được các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH ở Việt Nam và tính toán được hệ số giảm PTKNK của từng GPCN; (3) Xác định được HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH cho Thành phố Hà Nội.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Luận án gôm 3 chương. Chương 1 ngoài việc tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về PTKNK, đánh giá HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH, Luận án còn tổng quan hiện trạng CTRSH và PTKNK từ CTRSH, các công nghệ giảm PTKNK trong xử lý CTRSH, các chính sách quản lý CTRSH và giảm PTKNK ở Việt Nam. Chương 2 trình bày về phương pháp đánh giá HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH ở Việt Nam, bao gồm (1) Lựa chọn phương pháp đánh giá tiềm năng giảm PTKNK trong lĩnh vực CTRSH; (2) Lựa chọn và xây dựng phương pháp đánh giá HQKT của từng phương pháp xử lý CTRSH; (3) Xây dựng phương pháp đánh giá HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH. Chương 3 trình bày kết quả vận dụng phương pháp xây dựng được để tính toán HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH tại Thành phố Hà Nội. Phần Phụ lục bao gồm các mẫu phiếu điều tra xã hội học, các bảng tính toán các kết quả trung gian.

4. Liệt kê những đóng góp mới của luận án

- Về mặt lý luận: Trên cơ sở các phương pháp kiểm kê KNK trong lĩnh vực chất thải rắn và phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA), Luận án đã vận dụng, kết hợp và xây dựng được phương pháp đánh giá HQKT của các GPCN giảm PTKNK trong lĩnh vực xử lý CTRSH. Trong đó, các khía cạnh kinh tế, môi trường, PTKNK đều được xem xét, lượng giá thành tiền để tính toán HQKT.

- Về mặt thực tiễn: Luận án vận dụng được phương pháp đã xây dựng để đánh giá HQKT cho các GPCN giảm PTKNK trong xử lý CTRSH (là tổ hợp từ 1 đến 3 phương pháp xử lý CTRSH) cho Thành phố Hà Nội.

           Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:
 
Luận án
 
Tóm tắt luận án tiếng Việt
 
Tóm tắt luận án tiếng Anh 
 
Trang thông tin những đóng góp mới của luận án tiếng Việt
 
Trang thông tin những đóng góp mới của luận án tiếng Anh