IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Cái Anh Tú
Thứ ba, 11/08/2020

1. Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học về phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng - Ứng dụng cho sông Nhuệ - sông Đáy

-Mã số: 9850101

-Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

2. Nghiên cứu sinh: Cái Anh Tú

Người hướng dẫn:

- PGS. TS. Dương Hồng Sơn

- TS. Lê Ngọc Cầu

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

3. Giới thiệu về luận án:

Những hoạt động hữu hiệu thường được sử dụng để quản lý ô nhiễm nguồn nước là kiểm soát nguồn thải, quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quy hoạch tài nguyên nước,... Cơ sở để thực hiện các hoạt động trên cần dựa trên kết quả phân vùng chất lượng nước theo mục đích sử dụng hay nói cách khác, phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng góp phần thực hiện tốt các hoạt động quản lý bảo vệ môi trường nguồn nước.

Tuy nhiên, việc phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa được thực hiện đồng bộ, hệ thống theo quy trình chuẩn xác có cơ sở khoa học và thực tiễn. Điều này phần nào được thể hiện qua nhận định đưa ra trong báo cáo “Hiện trạng môi trường quốc gia, 2018” là “Căn cứ quan trọng để triển khai các công tác bảo vệ nguồn nước tại các lưu vực sông là xác định mục đích sử dụng của nguồn nước đến nay vẫn còn bỏ ngỏ”. Việc phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng chưa được thống nhất trên cùng lưu vực cũng như giữa các lưu vực sông trên cả nước, gây khó khăn cho hoạt động quản lý tài nguyên nước tại các lưu vực sông. Xuất phát từ lý do và thực tiễn nêu trên, tác giả thực hiện luận án “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học về phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng - Ứng dụng cho sông Nhuệ - sông Đáy”.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án bao gồm: (i) Xác định và làm rõ được cơ sở khoa học thực hiện phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng; (ii) Đề xuất các tiêu chí, quy trình, nội dung thực hiện phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng; (iii) Nghiên cứu ứng dụng quy trình phân vùng chất lượng nước sông cho sông Nhuệ, sông Đáy theo mục đích sử dụng.

Luận án gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến cơ sở khoa học và thực hiện phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng; Chương 2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Xây dựng cơ sở khoa học phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng; Chương 4. Áp dụng cơ sở khoa học phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng cho sông Nhuệ, sông Đáy.

4. Liệt kê những đóng góp mới của luận án

- Về mặt lý luận: Luận án đã xây dựng phương pháp luận để phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng. Trong đó, cách tiếp cận, tiêu chí, qui trình và nội dung đã được xem xét và thực hiện. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất một bộ tiêu chí thuộc 3 nhóm về những đặc điểm tự nhiên, xã hội, môi trường và qui trình với 12 bước thực hiện để phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng

- Về mặt thực tiễn: Việc phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng đã được áp dụng cho sông Nhuệ và sông Đáy.