IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Chu Thị Thanh Hương
Thứ hai, 07/05/2018

            Nghiên cứu sinh Chu Thị Thanh Hương là nghiên cứu sinh niên khóa 2013 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) theo Quyết định số 300/QĐ-VKTTVMT ngày 14/11/2013, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số 62850101.

            Tên đề tài luận án của NCS là: "Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu - áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi".
 
            Luận án của nghiên cứu sinh đã phân tích lựa chọn và xây dựng được phương pháp đánh giá hiệu quả của các HĐTƯ với BĐKH trên cơ sở kết hợp giữa phương pháp RBM và phương pháp Delphi theo quy tắc KAMET; đã xây dựng được quy trình đánh giá hiệu quả của các HĐTƯ với BĐKH phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
 
            Luận án cũng đã đánh giá được hiệu quả của các HĐTƯ với BĐKH ở tỉnh Quảng Ngãi. Việc đánh giá HĐTƯ sẽ hỗ trợ cho Tỉnh trong xác định và đúc kết kinh nghiệm về thực hiện các HĐTƯ với BĐKH giai đoạn vừa qua và xây dựng kế hoạch trong tương lai. Luận án đã đề xuất được khung MRV cho các HĐTƯ với BĐKH ở Việt Nam. Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về Khung MRV cho các hoạt động giảm nhẹ BĐKH. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên khung MRV cho thích ứng với BĐKH được Luận án nghiên cứu và đề xuất. Bên cạnh đó Luận án cũng đưa ra một số nội dung cần xem xét khi xây dựng MRV thích ứng ở cấp quốc gia. Kết quả của Luận án có thể được tiếp tục nghiên cứu nhằm xây dựng khung MRV chi tiết cho cấp tỉnh và cấp quốc gia.
 
            Các thông tin của Luận án có thể tải theo đường link dưới đây: 
 
Luận án
Tóm tắt luận án tiếng Việt
Tóm tắt luận án tiếng Anh
Trang thông tin những đóng góp mới của Luận án tiếng Việt
Trang thông tin những đóng góp mới của Luận án tiếng Anh