IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Chuyên ngành đào tạo
Ngành đào tạo của Viện KHKTTV&BĐKH
Thứ năm, 28/04/2016

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có 05 chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Biến đổi khí hậu ; Mã số: 9440221
 
2. Khí tượng và khí hậu học; Mã số: 9440222
 
3. Thủy văn học; Mã số: 9440224
 
4. Hải dương học; Mã số: 9440228
 
5. Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101