Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 13h ngày

Dự báo khí áp mực  biển và tổng lượng mưa bằng mô hình
Dự báo tổng lượng mưa 6h
Dự báo hướng và tốc độ gió
Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo – 07h ngày )
Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) Tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn 07h ngày )