IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc

      Lãnh đạo Trung tâm:

            a) Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

            b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định;

            c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.      

            2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Nghiên cứu, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ;

b) Phòng Truyền thông môi trường và biến đổi khí hậu;

c) Phòng Thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường.

 
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.
 
Giám đốc trung tâm: TS. Bạch Quang Dũng
Tel: (084) 39 336 103
Email: dungmmu05@gmail.com