IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Phòng theo quy định.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 Trưởng phòng: PGS.TS. Doãn Hà Phong

Điện thoại cơ quan: 024.37732530

Email: dhphong@imh.ac.vn