IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

Lãnh đạo Phòng nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống Thông tin Địa lý có Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng.

            Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của phòng.

            Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

 

      Trưởng phòng :  PGS. TS. Doãn Hà Phong     

      Điện thoại cơ quan   : 04. 37 732 530
      

            Email :dhphong@imh.ac.vn