IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Nghiên cứu Công nghệ đo đạc
Khí tượng Thủy văn
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Nghiên cứu Công nghệ đo đạc Khí tượng Thủy văn

Trưởng phòng  : TS. Nguyễn Viết Hân
ĐTCQ: 04-37 731 320
Di động: 0912 532 337

Email:  nvhan@imh.ac.vn