IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Khoa học, Đào tạo
và Hợp tác quốc tế
25/11/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Lãnh đạo Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng; thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế đối với các đơn vị trực thuộc Viện

 
Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Thủy
Điện thoại: (84-4) 38355815
Email: thuybk77@gmail.com
 
 
Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thu Trang 
Điện thoại: (84-4) 37732636
Email: trang.phungthu@imh.ac.vn