IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Kế hoạch - Tài chính
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

 Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng; thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch - tài chính cho các đơn vị trực thuộc Viện. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

 

 

Trưởng phòng:  Trần Trung Thành

Điện thoại:  (84-4) 37731410 (máy lẻ: 219)

Email: thanhfat261076@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:  Đặng Diệu Thúy

Điện thoại:  (84-4) 37731410 (máy lẻ: 217)

Email: dieuthuy@imh.ac.vn

 

Phó Trưởng phòng:: Đỗ Thảo Hương

Điện thoại: (84-4) 37731410 (máy lẻ: 215)

Email: thaohuong.imhen@gmail.com