IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường 
      Có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

      Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
      Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được phân công.

 Các đơn vị trực thuộc:

      1. Phòng Nghiên cứu Công nghệ và Dự báo môi trường

      2. Phòng Nghiên cứu Sức khỏe môi trường;
 
      3. Phòng Thí nghiệm Môi trường.
 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo  quy định hiện hành.

                

           Giám đốc: TS. Lê Ngọc Cầu

           Tel: (024) 37 733 159

           Email: lncau@imh.ac.vn

 

           Phó giám đốc: TS. Bạch Quang Dũng

           Mobile: 0912888188 

           Email: dungmmu05@gmail.com