IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

          1. Sơ đồ tổ chức 

      


           
           2. Cơ cấu tổ chức  

           2.1. Lãnh đạo Trung tâm:

          - Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định. 

         - Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về về lĩnh vực công tác được phân công.
           2.2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

            - Phòng Hành chính Tổng hợp.

            - Phòng Kỹ thuật và Công nghệ.

            - Phòng Quy hoạch và Quản lý.