IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu
Khí tượng nông nghiệp
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và một số Phó giám đốc .

            Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.

            Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về về lĩnh vực công tác  được phân công.

 b. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

             1. Phòng Giám sát và dự báo khí tượng nông nghiệp;           

             2. Phòng Khí tượng và khí hậu nông nghiệp;
 
             3. Phòng Thông tin và Ứng dụng khí tượng nông nghiệp;

 4.Trạm Thực nghiệm Khí tượng nông nghiệp và Lắng đọng axit đồng bằng Bắc bộ.

 

 Nhân lực KH&CN:

            Trung tâm có 17 cán bộ, trong đó có 1 PGS.TS, 7 ThS, 9 ĐH và CĐ.

 

Giám đốc Trung tâm : PGS. TS: Dương Văn Khảm

Tel   :  (084) 37 732 530
            Email: kham.duongvan@imh.ac.vn
           

Phó Giám đốc Trung tâm :

Tel :

Email :