IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc
19/02/2016

Thành tựu của Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc được thành lập theo Quyết định số 378/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã tham gia phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, các hợp đồng khoa học về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa…Trung tâm cũng đã thực hiện được nhiều chương trình, khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và là đầu mối liên lạc trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác của Viện với Hàn Quốc.

Các hoạt động phân tích môi trường đã thực hiện

STT

Hoạt động

Thời gian

1

Phòng thí nghiệm và huấn luyện phân tích môi trường của Trung tâm đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 mang mã số Vilas 637

2012 - 2013

2

Phân tích mẫu phục vụ cho giám sát chất lượng môi trường nước và không khí định kỳ của Công ty Cổ phần Nicotex Đông Thái

2013

3

Phân tích mẫu nước thải: Công ty TNHH APR Projects Việt Nam, nhà máy liên hợp thực phẩm Đông Nam Á, Tổng cục Môi trường

2013 - 2014

4

Phối hợp thực hiện phân tích và đánh giá môi trường của đề án Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp ứng phó đối với rác thải, chợ, nghĩa trang khu vực nông thôn, hỗ trợ trang thiết bị cho xã được lựa chọn của Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

2014

5

Phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước về ”Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung”

2014 - 2015

Các hoạt động đào tạo đã thực hiện

STT

Chương trình

Thời gian

1

Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường gồm các khóa đào tạo về Công nghệ - Kỹ thuật; Quản lý - Quy hoạch; Nâng cao năng lực ứng phó với Biến đổi Khí hậu; Nâng cao nhận thức bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững

2012

2

Hợp tác với Viện Phát triển nhân lực môi trường EHRD - Hàn Quốc tổ chức các hội thảo tập huấn quốc tế về Phát triển nguồn nhân lực môi trường

2012

3

Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cán bộ, viên chức ngành công thương giai đoạn I

2012 - 2013

4

Xây dựng chương trình thực nghiệm hóa học lồng ghép nội dung môi trường và biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông

2013

5

Hợp tác với UN-ESCAP trong việc đào tạo trực tuyến về “Các công cụ chính sách tăng trưởng xanh cho phát triển cácbon thấp ở Việt Nam”

2013

6

Tham gia xây dựng đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

2013

7

Hợp tác với UNFCCC tổ chức khóa đào tạo về “Kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các nước không thuộc phụ lục I”

2013

8

Hợp tác với WMO tổ chức khóa đào tạo về “Quản lý tổng hợp lũ với trọng tâm là khu vực ven biển Việt Nam”

2013

9

Phối hợp với Chương trình hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, bộ nội vụ Hoa Kỳ và Chương trình Vũ trụ Hà Lan tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám và ra-đa phục vụ xây dựng bản đồ thảm phủ ở Việt Nam”

2013 - 2014

10

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành Công thương giai đoạn 2

2014

11

Phối hợp với Dự án Rừng và Đồng Bằng Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, các chuyên viên sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

2014 - 2015

12

Hợp tác với Trường đại học Yonsei, Hàn Quốc trong dự án nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo bậc đại học về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2015