IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý
31/07/2015

Trong 5 năm thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (2011-2015), Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý đã thực hiện nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa v.v.. Các hoạt động khoa học công nghệ của Phòng được triển khai và tham gia thực hiện ở các cấp: cấp Bộ, cấp Tỉnh và cấp Cơ sở có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   Trong giai đoạn 2011 - 2015, Phòng đã bám sát kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Bộ TNMT và của Viện, tham gia, triển khai và hoàn thành:
- Cấp Bộ: 02 đề tài
- Cấp Tỉnh/Thành phố: 02 đề tài
- Cấp cơ sở: 02 đề tài
   Ngoài ra, trong 5 năm gần đây Phòng đã tích cực, chủ động tìm kiếm và phối hợp với các đơn vị ngoài Trung tâm, như: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Đo đạc Bản đồ, Trung tâm Viễn thám Quốc gia,….. để thực hiện, triển khai các nhiệm vụ KHCN về Xây dựng ATLAS về Biến đổi Khí hậu phục vụ phát triển Kinh tế-Xã hội; ứng dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao giám sát và quy hoạch sử dụng đất.
   Các sản phẩm KHCN, cũng như các dự án chuyên môn trong nhiệm kỳ 2011-2015 đã phục vụ tích cực cho công tác quản lý của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đang được ứng dụng trong các đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT góp phần nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai; đặc biệt việc tích hợp các ứng dụng viễn thám đã cải thiện độ chính xác trong các sản phẩm và mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới có liên quan đến viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Đề tài "Xây dựng Atlas về biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hòa Bình và định hướng đến năm 2020" đã được tỉnh Hòa Bình phê duyệt do tính cấp thiết và khả năng ứng dụng cao cho tỉnh; Đề tài ""Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phân giải cao giám sát qui hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội đến năm 2020“ đã hỗ trợ thiết thực cho công tác quy hoạch sử dụng đất tại Hà Nội, đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nghiệm thu; Đề tài "Nghiên cứu xây dựng bản đồ số các trường khí tượng trên cao cho khu vực Việt Nam và lân cận từ số liệu tái phân tích độ phân giải cao CFSR bằng công nghệ GIS" là một đề tài nghiên cứu mới về lĩnh vực ứng dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng bản đồ số các trường khí tượng trên cao (nhiệt độ, độ ẩm riêng, gió, áp và độ cao địa thế vị) sẽ góp phần tích cực trong quá trình nghiên cứu hoàn lưu khí quyển và dự báo thời tiết và khí hậu.
 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Xây dựng Atlas về biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hòa Bình và định hướng đến năm 2020

2015- 2016

Cấp Tỉnh

Chưa nghiệm thu

Dự án Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2014- 2015

Cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

Dự án “Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu”;

Nội dung 3- Giai đoạn 1 “Lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét cho 17 lưu vực sông chính và 12 tỉnh Miền Trung, tỷ lệ 1:50.000”

2014- 2015

Cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

2012- 2013

Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, Cấp NN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phân giải cao giám sát qui hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội đến năm 2020

2011-2013

01C-05/10-2011-2,

Cấp Thành phố

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc

2009- 2011

04/2009; ĐT Độc lập cấp NN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám vào việc giám sát tình hình, cảnh báo và dự báo về một số loại sâu bênh chính hại lúa, phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng.

2009-2011

KC08/06-10;

Cấp NN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp để quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường tuyến đường Hồ Chí Minh

2011

KC.08.09/06-10

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu luận cứ khoa học và kinh tế xã hội làm cơ sở xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng

2009- 2011

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương; Cấp NN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, phân vùng điều kiện địa lý tự nhiên cho việc trồng cây cao su tại tỉnh Hòa Bình

2009- 2011

Cấp Tỉnh

Đã nghiệm thu

Xây dựng Atlas điện tử phục vụ công tác quy hoạch và phát triển Tự nhiên-Kinh tế-Xã hội tỉnh Hòa Bình

2007- 2009

Cấp Tỉnh

Đã nghiệm thu