IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý
26/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

     Phòng Nghiên cứu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý là phòng nghiên cứu cơ bản trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, có chức năng nghiên cứu, thí nghiệm triển khai công nghệ về viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thuỷ văn và môi trường

 

 I. Chức năng nhiệm vụ:

1/Nghiên cứu cơ bản phương pháp xử lý, giải đoán ảnh viễn thám. Tiến hành thí nghiệm xác định các chỉ tiêu viễn thám, thử nghiệm ứng dụng các kỹ thuật viễn thám ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn và môi trường;

2/ Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về công nghệ viễn thám trong khí tượng thuỷ văn và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3/ Xây dựng, trình Viện trưởng các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, điều tra khảo sát, thực nghiệm, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về viễn thám và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

4/ Nghiên cứu cơ sở khoa học về viễn thám ứng dụng cho việc xây dựng quy trình, quy phạm tích hợp và đồng hoá số liệu vệ tinh phục vụ các nghiên cứu và áp dụng các mô hình dự báo thời tiết, dự báo bão, dự báo mưa lớn;

5/ Thu nhận, phân tích, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ảnh vệ tinh theo định dạng và định chuẩn đáp ứng số liệu cho các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng;

6/ Điều tra khảo sát điều kiện khí tượng thuỷ văn và môi trường bằng kỹ thuật viễn thám, tích hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thành lập bản đồ số hoá phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tai, các tai biến môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường;

7/ Cung cấp các bản tin viễn thám trong việc dự báo, thông báo về khí tượng thuỷ văn, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thuỷ văn biển và môi trường;

8/ Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực viễn thám theo phân công của viện;

9/ Tham gia bồi dưỡng đào tạo cán bộ sau đại học và đào tạo lại nâng cao trình độ cho cán bộ theo phân công của Viện;

10/ Thông tin, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viến thám và hệ thống thông tin địa lý;

11/ Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Phòng do Viện  phân cấp theo quy định của pháp luật;

12/ Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

13/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao;