IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế
26/01/2016

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Theo Quyết định số 235/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) 
 
      Vị trí và chức năng
 
       Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Viện trưởng tổ chức, điều hành, quản lý công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và thông tin – thư viện của Viện.
 

      Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Xây dựng, trình Viện trưởng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ sau đại học, thông tin – thư viện và các hoạt động khoa học và công nghệ khác của Viện.
 
      2. Tổ chức đăng ký, trình Viện trưởng xét duyệt các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin – thư viện thuộc các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của Viện. 
 
      3. Trình Viện trưởng quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tiêu chuẩn, chất lượng kết quả nghiên cứu; định mức kinh tế - kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các lĩnh vực hoạt động khác của Viện.
 
      4. Trình Viện trưởng kế hoạch hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế; giúp Viện trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo.
 
      5. Chủ trì xây dựng Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
      6. Tham gia đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện.
 
      7. Tham gia thẩm định các nhiệm vụ, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học, đầu tư trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Viện.
 
      8. Thực hiện quản lý công tác quản trị mạng, thiết bị mạng và thông tin điện tử của Viện.
 
      9. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch được Viện giao.
 
      10. Thường trực Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.
 
      11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
 
      12. Quản lý vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
 
      13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế của Viện và nhiệm vụ của Phòng;
 
      14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.