IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
24/08/2015

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(Theo Quyết định số 234/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính

)

 
 

              Vị trí và chức năng

 

      Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng giúp Viện trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Viện.

           

              Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Tổng hợp, trình Viện trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về các lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về các lĩnh vực hoạt động của Viện.

2. Trình Viện trưởng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm sau khi được Bộ phê duyệt.

3. Tham gia thẩm định, xét duyệt các nhiệm vụ, đề tài, dự án, luận chứng kinh tế - kỹ thuật.

4. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ bổ sung của các đơn vị trực thuộc Viện.

6. Chủ trì lập kế hoạch công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ và các dự án có tính chất đầu tư.

7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, dự án lập và bảo vệ dự toán.

8. Quản lý công tác tài chính của các đơn vị trực thuộc theo qui định hiện hành; tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp III.

9. Phối hợp với Văn phòng Viện theo dõi, quản lý, điều động, thanh lý tài sản cố định theo quy định hiện hành.

10. Phân tích hoạt động kinh tế của Viện về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Viện; đề xuất biện pháp quản lý thích hợp.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

12. Quản lý vị trí việc làm, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch - tài chính của Viện và nhiệm vụ của Phòng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.