IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc
24/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc

1. Xây dựng và trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ phục vụ đánh giá nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;

3. Xây dựng và tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực; các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

4. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

5. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

9. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.