IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
26/01/2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Theo Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) 

 

Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sỹ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

3. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

a) Tài nguyên khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu, khí hậu ứng dụng; khí tượng nhiệt đới, gió mùa, ENSO, khí tượng nông nghiệp; dự báo khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thời tiết, bão, hạn hán và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm;

b) Thủy văn và tài nguyên nước; thủy văn ứng dụng, sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; quy hoạch tài nguyên nước, các khía cạnh kinh tế - xã hội trong tài nguyên nước; dự báo thủy văn, tài nguyên nước, lũ, lũ quét, ngập lụt và các thiên tai liên quan đến nước;

c) Khí tượng thủy văn biển, tương tác biển - khí quyển, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn biển, thiên tai có nguồn gốc từ biển;

d) Dao động khí hậu và biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm nhẹ và kiểm soát phát thải khí nhà kính; khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu, cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại; lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

đ) Môi trường không khí và nước, công nghệ môi trường, đánh giá tác động và rủi ro môi trường theo phân công của Bộ trưởng;

e) Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Mạng lưới giám sát lắng đọng a xít vùng Đông Á (EANET); làm nhiệm vụ đầu mối quốc gia trong Chương trình thủy văn quốc tế (IHP-UNESCO); tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); tham gia thực hiện Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) theo phân công của Bộ trưởng.

7. Đào tạo trình độ tiến sỹ các ngành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phépvề khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường; tham gia đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

10. Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo phân công của Bộ trưởng.

11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ.

14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.