IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu
24/08/2015

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về khí tượng, khí hậu; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Viện;

 

2. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

 

3. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về lĩnh vực khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển theo sự phân công của Viện;

 

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ được giao về khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển;

 

5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; triển khai, chuyển giao công nghệ về khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển;

 

6. Ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật tiến bộ và chuyển giao công nghệ kết quả nghiên cứu, thực nghiệm về khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển theo quy định của Nhà nước, của Bộ và của Viện;

 

7. Tiến hành khảo sát, thực nghiệm về khí tượng, khí hậu,  khí tượng - khí hậu ứng dụng theo kế hoạch được giao;

 

8. Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ sau đại học và đào tạo lại nâng cao trình độ cán bộ công chức, viên chức  về khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển theo kế hoạch được giao;

 

9. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng, khí hậu và vật lý khí quyển theo sự phân công của Viện; 

 

10. Tổ chức thực hiện ra thông báo và dự báo khí tượng, khí hậu;

 

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm do Viện phân cấp theo quy định của pháp luật;

 

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.