IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu
24/08/2015

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng, khí hậu; tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành về Khí tượng và Khí hậu học.
 
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
 Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu
 
1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng, khí hậu của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng, khí hậu; xây dựng Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu (NFCS).
 
3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, mạng lưới quan trắc khí tượng, khí hậu và giám sát biến đổi khí hậu.
 
4. Nghiên cứu khoa học về khí tượng, khí hậu:
a) Tài nguyên khí hậu, dao động và xu thế biến đổi khí hậu; cực đoan và rủi ro khí hậu; khí hậu địa phương; kịch bản biến đổi khí hậu;
b) Khí tượng nhiệt đới, vật lý khí quyển, gió mùa, ENSO, bão và áp thấp nhiệt đới;
c) Hạn hán và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; đánh giá rủi ro thiên tai có nguồn gốc khí tượng, khí hậu;
 
5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về dự báo thời tiết, khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu.
 
6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu; tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), tham gia thực hiện Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) theo phân công của Viện trưởng.
 
7. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
 
8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
 
9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
 
10. Cung cấp các bản tin dự báo về thời tiết, mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới; thông báo và dự báo khí hậu; giám sát và cảnh báo hạn hán; tổng kết hàng năm về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới theo phân công của Viện trưởng;
 
11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu.
 
12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng, khí hậu và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
 
13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
 
14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
 
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.