IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
24/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững.

2. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về biến đổi khí hậu của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về biến đổi khí hậu.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ giám sát biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu:

a) Thực trạng và xu thế của biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu; nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;

b) Xây dựng các phương án kiểm soát phát thải khí nhà kính, các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu theo hướng tiếp cận nền kinh tế các bon thấp, phù hợp điều kiện quốc gia, đảm bảo phát triển bền vững;

c) Các cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ môi trường, các cơ hội trong giảm nhẹ khí nhà kính, tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phát triển các giải pháp công nghệ sạch;

d) Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương;

e) Các phương án phát triển định hướng tăng trưởng xanh; phân tích kinh tế về biến đổi khí hậu và các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về biến đổi khí hậu.

6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu; tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) theo phân công của Viện trưởng.

7. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

10. Cung cấp các bản tin thông báo về biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viển trưởng phân công

 

Bản dấu đỏ: Chuc nang nhiem vu cua trung tam.pdf
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN: Giay chung nhan KHCN.pdf