IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
25/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

            Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu, phát triển, tư vấn, dịch vụ và chuyển giao khoa học và công nghệ; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và hàng hóa; tham gia đào tạo, tập huấn về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2. Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; được thực hiện các quyền và hưởng mọi ưu đãi của tổ chức khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

5. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

6. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo phân công của Viện trưởng.

7. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo phân công của Viện trưởng.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

9. Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

10. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ điều tra, khảo sát, sản xuất, kinh doanh; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hóa thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước, công nghệ môi trường, đánh giá tác động và rủi ro môi trường, quy hoạch môi trường, sinh thái, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, sinh kế và phát triển bền vững.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

           13. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

           14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

           15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.