IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
25/08/2015

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về môi trường; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Viện;

 

2. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

 

3. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu quy hoạch phát triển về môi trường;

 

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát về môi trường theo sự phân công của Viện;

     5. Ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật tiến bộ và chuyển giao công nghệ những kết quả nghiên cứu thực nghiệm về môi trường theo quy định của Nhà nước, của Bộ và của Viện;

     6. Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ sau đại học và đào tạo lại nâng cao trình độ cán bộ công chức, viên chức  về môi trường theo kế hoạch được giao;

 

7. Tham gia thẩm định các quy hoạch, dự án, đề tài khoa học và công nghệ về môi trường;

 

8. Tham gia và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về môi trường theo sự phân công của Viện;

 

9. Tổ chức thực hiện ra thông báo và dự báo môi trường;

     10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm do Viện phân cấp theo quy định của pháp luật;

 

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.