IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn biển
26/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn biển

1. Nghiên cứu những quy luật tự nhiên cơ bản về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

2. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển - khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ;

3.  Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

4.  Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

5.  Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế theo phân công của Viện;

6.  Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

7.  Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

8.  Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

9.  Nghiên cứu cơ sở khoa học và tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng, thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết;

10.  Tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm;

11.  Điều tra khảo sát, thực hiện về khí tượng thủy văn và môi trường biển, tương tác biển – khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết phục vụ công tác nghiên cứu và ứng dụng;

12.  Nghiên cứu dự báo khí tượng thủy văn và môi trường biển;

13.  Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ về khí tượng, thủy văn và môi trường biển và đới bờ, tương tác biển - khí quyển và tác động tích cực đến  thời tiết theo phân công của Viện.