Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền vững của lưu vực sông trong điều kiện của Việt Nam”

      Sáng nay, ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại Phòng họp số 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cu la chn b ch s bn vng ca lưu vc sông trong điu kin của Vit Nam do ThS. Lê Thị Mai Vân làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

      Sau khi đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu điều khiển cuộc họp.

 
Toàn cảnh cuộc họp

      Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước, là đơn vị thực hiện đề tài; đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và các đơn vị chuyên môn trong Viện.

      Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài, một số kết luận và kiến nghị.

      Các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề được trình bày trong báo cáo, chủ nhiệm đề tài trả lời, tiếp thu.

      Các ủy viên Hội đồng đọc nhận xét cho báo cáo và các sản phẩm của đề tài và đánh giá kết quả, với tổng số 6 thành viên hội đồng có mặt đánh giá “Đạt yêu cầu”, kết quả cuối cùng của đề tài được hội đồng cấp cơ sở xếp loại đạt yêu cầu và có những tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng và góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình nghiệm thu cấp Bộ.
Phòng KHĐT&HTQT  

Trả lời