Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu và đề xuất định hướng và giải pháp

Chiều 24/7/2017, Tại phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu và đề xuất định hướng và giải pháp khai thác sử dụng hợp lý” do PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển làm chủ nhiệm.

PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên hội đồng; đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điêu hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1. Đánh giá được vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu;

2. Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất.

II. Nội dung:

Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề và phương pháp nghiên cứu

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng và sự biến động nguồn nước mặt và nước dưới đất vùng nghiên cứu.

Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu

Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nước dưới đất.

 

Ảnh toàn thể

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời