VIỆN KHOA HỌC
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
1977
2006
2014
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn,
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn
và Biến đổi khí hậu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
Năm 2017, xuất bản số
đầu tiên của Tạp chí
Khoa học biến đổi khí
hậu, đến nay đã xuất
bản được 19 số định kỳ.
Năm 2019, được cấp
giấy phép về hoạt động
dự báo, cảnh báo khí
tượng thủy văn
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆN TRƯỞNG
Các Phó Viện trưởng
Hội đồng Khoa học và Công
nghệ và Đào tạo
Phòng Khoa học, Đào tạo
và Hợp tác quốc tế
Phân Viện Khoa học Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu
(tại TP. Hồ Chí Minh)
Tạp chí
Khoa học Biến đổi khí hậu
Trung tâm Nghiên cứu
Khí tượng nông nghiệp
Trung tâm Nghiên cứu
Thủy văn và Hải văn
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ
Khí tượng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phòng Nghiên cứu Công nghệ
Khí tượng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu
Trung tâm Nghiên cứu
Khí tượng – Khí hậu
Trung tâm Nghiên cứu
Biến đổi khí hậu
Trung tâm Nghiên cứu
Môi trường
Văn Phòng
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
33
80
8
Giáo sư, Phó Giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ góp phần nâng cao
chất lượng dự báo,
phòng chống thiên tai, bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
1
KHÍ TƯỢNG, KHÍ HẬU VÀ
KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
3
MÔI TRƯỜNG
5
TƯ VẤN, ỨNG DỤNG VÀ
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Nhiệm vụ
KHCN
cấp quốc
gia
Chương
trình nghiên
cứu trọng
điểm của
Nhà nước
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhiệm vụ
KHCN
cấp Bộ
559 Bài báo
trong nước
146 Bài báo
quốc tế
Làm sở định hướng cho
các Bộ, ngành, địa phương
đánh giá tác động tiềm tàng
của biến đổi khí hậu, xây dựng
triển khai kế hoạch ứng phó
hiệu quả với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
BCĐGKHQG cung cấp các thông tin
về đặc điểm, hiện trạng mức độ
thay đổi của khí hậu, những tác động
hiện tại trong tương lai của
BĐKH để hỗ trợ cho việc xây dựng,
triển khai thực hiện các kế hoạch
ứng phó với BĐKH lồng ghép ứng
phó với BĐKH vào các hoạt động
phát triển kinh tế - hội của các bộ,
ngành và địa phương
Cùng với gần 70 nhà khoa học
trình độ cao đã đồng chủ trì xây
dựng Báo cáo;
Báo cáo SREX Việt Nam đã được
Bộ Tài nguyên Môi trường công
nhận 1 trong 10 sự kiện nổi bật
của Bộ năm 2015.
Chú trọng, đẩy mạnh hợp tác
quốc tế đem lại hiệu quả thiết
thực trong nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ
và đào tạo đội ngũ cán bộ
Đầu mối Chương trình Thủy văn quốc tế tại Việt Nam (IHP).
Đầu mối của Việt Nam tham gia Mạng lưới Lắng đọng A-xít
khu vực Đông Á (EANET)
Đồng chủ trì Nhóm công tác Việt Nam - Hoa Kỳ về BĐKH
Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của IPCC.
Thực hiện nhiều dự án hợp tác quốc tế như Dự án Hỗ trợ
các hành động giảm nhẹ BĐKH phù hợp với điều kiện từng
quốc gia tại Việt Nam, Dự án Tăng cường năng lực thực
hiện chiến lược quốc gia về BĐKH
Hợp tác về nghiên cứu khoa học, công nghệ và
đào tạo với nhiều tổ chức nước ngoài và quốc tế
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đào tạo nhiều nhà khoa
học ưu tú cho toàn ngành
khí tượng thủy văn
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Biến đổi khí hậu
Khí tượng và khí hậu học
Thủy văn học
Hải dương học
Quản lý TNMT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐÀO TẠO
Danh hiệu khen thưởng
tiêu biểu
Năm 1997, Huân chương Lao động hạng Ba,
Năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhì
Năm 2011, Huân chương Lao động hạng Nhất
Năm 2014, 2017, Bằng khen thủ tướng Chính
phủ và Cờ thi đua của Chính phủ
Năm 2021, Cờ thi đua của Chính phủ
Năm 2022, Huân chương Lao động hạng nhất
ẤN PHẨM NỔI BẬT
ẤN PHẨM NỔI BẬT
THANK YOU!