IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu
Thứ năm, 10/12/2015

  

Xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Xây dựng được phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể

- Phân tích và đánh giá được những thành công và tồn tại trong phương pháp nghiên cứu dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong 20 năm qua;

- Nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng được các phương pháp đánh giá dao động và biến đổi ở Việt Nam để áp dụng thống nhất trong cả nước và phù hợp với các quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp luận tương tự được áp dụng ở cả nước và các tổ chức quốc tế;

- Biên soạn được tài liệu hướng dẫn áp dụng các phương pháp đánh giá dao động và biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu;

3. Nội dung thựchiện:

1. Tổng quan, phân tích và đánh giá khả năng sử dụng các phương pháp đã và đang áp dụng ở Việt Nam về đánh giá mức độ dao động và biến đổi khí hậu;

2. Tìm hiểu tổng quan, nghiên cứu các quan điểm, cách tiếp cận, phương pháp luận của IPCC và các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan về đánh giá dao động và biến đổi khí hậu;

3. Nghiên cứu và biên soạn phương pháp luận về đánh giá dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam dựa theo số liệu khí hậu quan trắc khí cụ, số liệu chiết xuất từ các mô hình khí hậu và số liệu phân tích lại của NCAR/NCEP;

4. Nghiên cứu khả năng áp dụng 4 chỉ số mới về dao động và biến đổi khí hậu (CCI, CSI, CAI, CEI) đang áp dụng ở các nước;

5. Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng các phương pháp tính toán và đánh giá dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

6. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ.

4. Sảnphẩm:

1. Báo cáo đánh giá khả năng sử dụng các phương pháp đã và đang áp dụng ở Việt Nam về đánh giá dao động và biến đổi khí hậu;

2. Báo cáo khoa học về các quan điểm, cách tiếp cận, phương pháp luận của IPCC và các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan về đánh giá dao động và biến đổi khí hậu;

3. Báo cáo khoa học về phương pháp luận đánh giá dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam dựa theo 3 loại số liệu khí hậu quan trắc khí cụ, số liệu chiết xuất từ các mô hình khí hậu và số liệu phân tích lại của NCAR/NCEP;

4. Báo cáo khoa học về phương pháp tính 4 chỉ số mới về dao động và biến đổi khí hậu (CCI, CSI, CAI, CEI) ở Việt Nam;

5. Tài liệu hướng dẫn áp dụng các phương pháp tính toán (kể cả 4 chỉ số CCI, CSI, CAI, CEI) và đánh giá dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

6. Các báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ.