IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Đánh giá mức độ và tính chất dao động của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan
Thứ năm, 10/12/2015

 

Đánh giá mức độ và tính chất dao động của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá được mức độ và tính chất dao động của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu là đánh giá được mức độ tác động của dao động và biến đổi khí hậu với các lính vực, ngành và địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được mức độ và tính chất dao động của các yếu tố khí hậu chủ yếu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa trên phạm vi cả nước;

- Đánh giá được mức độ và tính chất dao động của thiên tai khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam;

- Thành lập được bộ cơ sở dữ liệu về dao động khí hậu và thiên tai đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam, phù hợp với mục tiêu tích hợp và lồng ghép các thông tin về dao động và biến đổi khí hậu vào các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành và địa phương;

3. Nội dung thựchiện:

1. Thu thập bổ sung, kiểm kê các số liệu khí hậu theo ngày, các tư liệu về thiên tai khí hậu trên phạm vi cả nước phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tính toán và đánh giá dao động khí hậu theo tháng trên cả nước với 150 trạm khí tượng, trong 50 năm qua, thời kỳ 1958 - 2009;

2. Tính toán và đánh giá mức độ và tính chất dao động của 5 nhóm yếu tố khí hậu chủ yếu theo tháng, mùa đông, mùa hè và năm dựa theo số liệu quan trắc và số liệu phân tích lại của NCAR/NCEP trong 50 năm qua, thời kỳ 1958 - 2009 dựa theo 7 đặc trưng thống kê khí hậu;

3. Đánh giá mức độ và tính chất dao động của 3 thiên tai khí hậu điển hình (bão, lũ lụt, hạn hán) ở Việt Nam;

4. Đánh giá được mức độ và tính chất dao động của các hiện tượng khí hậu cực đoan điển hình (mưa lớn, sương muối, rét hại, khô nóng, mưa đá) ở Việt Nam;

5. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ. .

4. Sảnphẩm:

1. Bộ số liệu khí hậu theo ngày, các tư liệu về thiên tai khí hậu trên phạm vi cả nước phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tính toán và đánh giá dao động khí hậu theo tháng trên cả nước với 150 trạm khí tượng, trong 50 năm qua, thời kỳ 1958 - 2009;

2. Kết quả tính toán của 7 đặc trưng thống kê khí hậu đã nêu theo số liệu quan trắc và số liệu phân tích lại của NCAR/NCEP trong 50 năm qua, thời kỳ 1958 - 2009; Báo cáo khoa học về các kết quả đánh giá mức độ và tính chất dao động của 5 nhóm yếu tố khí hậu chủ yếu theo tháng, mùa đông, mùa hè và năm dựa theo 7 đặc trưng thống kê khí hậu đã được tính toán;

3. Báo cáo khoa học về các kết quả đánh giá mức độ và tính chất dao động của 3 thiên tai khí hậu điển hình (bão, lũ lụt, hạn hán) ở Việt Nam;

4. Báo cáo khoa học về các kết quả đánh giá mức độ và tính chất dao động của các hiện tượng khí hậu cực đoan điển hình (mưa lớn, sương muối, rét hại, khô nóng, mưa đá) ở Việt Nam;

5. Các báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ.