IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ và lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán)
Thứ năm, 10/12/2015

               

Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ và lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán)

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá được xu thế biến đổi trong 50 năm qua (1958 - 2009) của nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển và thiên tai trong quá khứ để làm cơ sở khoa học cho việc dự đoán xu thế biến đổi và tác động của các yếu tố khí hậu và thiên tai trong tương lai; Góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu là đánh giá được mức độ tác động của dao động và biến đổi khí hậu với các lính vực, ngành và địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được xu thế biến đổi trong 50 năm qua (1958 - 2009) của nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển và 3 loại thiên tai điển hình (bão, lũ lụt và hạn hán) trên phạm vi cả nước;

- Thành lập được bộ cơ sở dữ liệu về xu thế biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển và 3 loại thiên tai điển hình (bão, lũ lụt và hạn hán) trên phạm vi cả nước đáp ứng các yêu cầu đánh giá tác động và thích nghi với biến đổi khí hậu của Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Nội dung thựchiện:

1. Thu thập bổ sung, kiểm kê các số liệu khí hậu và mực nước biển của 150 trạm khí tượng - hải văn trên phạm vi cả nước phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu tính toán và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu;

2. Đánh giá xu thế biến đổi của nhiệt độ tại 7 vùng khí hậu ở Việt Nam;

3. Đánh giá xu thế biến đổi của lượng mưa tại 7 vùng khí hậu ở Việt Nam;

4. Đánh giá xu thế biến đổi của mực nước biển tại các vùng ven biển và hải đảo ở Việt Nam;

5. Đánh giá xu thế biến đổi của bão trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;

6. Đánh giá xu thế biến đổi của lũ lụt trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;
7. Đánh giá xu thế biến đổi của hạn hán trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;

8. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ.

4. Sảnphẩm:

1. Bộ số liệu khí hậu và mực nước biển của 150 trạm khí tượng - hải văn trên phạm vi cả nước phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu tính toán và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu;

2. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của nhiệt độ tại 7 vùng khí hậu ở Việt Nam;

3. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của lượng mưa tại 7 vùng khí hậu ở Việt Nam;

4. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của mực nước biển tại các vùng ven biển và hải đảo ở Việt Nam;
5. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của bão trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;
6. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của lũ lụt trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;
7. Báo cáo khoa học về kết quả đánh giá xu thế biến đổi của hạn hán trong 50 năm qua (1958 - 2007) ở Việt Nam;

8. Bộ báo cáo chính và báo cáo tóm tắt của nhiệm vụ.