IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100.
Thứ năm, 10/12/2015

   

Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100.

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát

- Làm cơ sở khoa học để các Bộ, Ngành, địa phương đánh giá tác động có thể có của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động tiềm tàng của nước biển dâng trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể

- Lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật cho Việt Nam

- Xây dựng được kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam

3. Nội dung thựchiện:

1. Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật cho Việt Nam;

2. Phân vùng ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu từ các kết quả nghiên cứu trước đây;

3. Thu thập và xử lý số liệu phục vụ xây dựng kịch bản nước biển dâng cho các khu vực ven biển Việt Nam;

4. Triển khai mô hình thống kê để xây dựng kịch bản mực nước biển dâng cho các vùng ven biển Việt Nam;

5. Xây dựng các kịch bản nước biển dâng cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100

4. Sảnphẩm:

1. Tập báo cáo lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật cho Việt Nam.

2. Các bộ số liệu, tài liệu phục vụ dự án, bao gồm:

- Bộ số liệu mực nước thực đo tại các trạm hải văn, thủy văn ven biển đã được đánh giá chất lượng phục vụ xây dựng kịch bản mực nước biển dâng cho các vùng biển Việt Nam do BĐKH

- Bộ các đặc trưng của số liệu mực nước từ các trạm hải văn, thủy văn ven biển phục vụ xây dựng kịch bản mực nước biển dâng;

- Bộ số liệu nhiệt độ trung bình toàn cầu, mực nước biển trung bình toàn cầu từ các nghiên cứu, dữ liệu trên thế giới;

- Bộ số liệu mực nước từ vệ tinh trên toàn cầu, bộ số liệu được chiết xuất cho các khu vực biển Việt Nam, các đặc trưng mực nước phục vụ xây dựng kịch bản mực nước biển dâng cho các vùng biển Việt Nam do BĐKH.

3. Các báo cáo chuyên đề về triển khai mô hình thống kê để xây dựng kịch bản mực nước biển dâng cho các vùng ven biển Việt Nam

4. Các báo cáo về kịch bản nước biển dâng cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100.

5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết nhiệm vụ