IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản NBD và đánh giá nhả hưởng của NBD có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khsi tượng thủy văn biển do BĐKH đến phát triển KT - XH ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Thứ năm, 10/12/2015

        

Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản NBD và đánh giá nhả hưởng của NBD có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do BĐKH đến phát triển KT - XH ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng ven biển Việt Nam"

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát:

Đóng góp cơ sở khoa học để ứng phó với nước biển dâng tại các Bộ, Ngành và địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng cho các tỉnh ven biển Việt Nam và đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của các yếu tố khí tượng thuỷ văn cực đoan;

Nâng cao năng lực nhận thức, nghiên cứu và đánh giá tác động của nước biển dâng cho 3 vùng cụ thể.

3. Nội dung thựchiện:

1. Xây dựng đề cương dự án;

2. Thu thập dữ liệu;

3. Phân tích các đặc trưng liên quan đến xây dựng bản đồ ngập lụt;

4. Xây dựng bản đồ ngập lụt theo các đặc trưng nước biển dâng;

5. Đánh giá tác động các đặc trưng nước biển dâng đến kinh tế xã hội;

6. Báo cáo tổng kết dự án;

7. Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu.

4. Sảnphẩm:

1. Tập bản đồ ngập lụt do nước biển dâng theo các kịch bản biến đổi khí hậu;

2. Báo cáo đánh giá tác động của nước biển dâng theo các kịch bản biến đổi khí hậu có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng ven biển Việt Nam (cụ thể cho 3 khu vực nghiên cứu điển hình)