IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Cập nhật và xây dựng bổ sung các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh
Thứ năm, 10/12/2015

   

Cập nhật và xây dựng bổ sung các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở quy mô cấp tỉnh làm cơ sở khoa học để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu từ đó định hướng các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và làm cơ sở khoa học cho các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu cho các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng được kịch bản BĐKH đối với nhiệt độ, lượng mưa và các đặc trưng cực trị của chúng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu đánh giá tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.

- Góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Nội dung thựchiện:

1. Hệ thống hóa và định dạng lại cơ sở số liệu phục vụ việc xây các hệ số tương quan giữa kết quả mô hình và số liệu quan trắc;

2. Tổng quan về các kịch bản BĐKH ở quy mô toàn cầu, khu vực đối với nhiệt độ, lượng mưa và các đặc trưng cực trị của chúng;

3. Đánh giá mức độ phù hợp trong mô phỏng khí hậu Việt Nam của mô hình PRECIS;

4. Thiết lập quan hệ thống kê giữa số liệu quan trắc và sản phẩm mô phỏng của mô hình PRECIS;

5. Xây dựng chương trình khai thác sản phẩm về kịch bản BĐKH của mô hình PRECIS theo điểm trạm, lưới tính;

6. Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ trung bình trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

7. Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

8. Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ cực trị trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

9. Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa cực trị trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

10. Xác định xu thế diễn biến của các yếu tố khí tượng có liên quan đến hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới phục vụ việc đưa ra các nhận định về xu thế diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới trong thế kỷ 21 ở khu vực Biển Đông và lân cận;

11. Xác định xu thế diễn biến của một số yếu tố khí hậu khác như khí áp, độ ẩm, tốc độ gió,…;

12. Tổng kết Nhiệm vụ

4. Sảnphẩm:

1. Các loại số liệu về nhiệt độ, lượng mưa,… tháng của khoảng 170 trạm ở Việt Nam;

2. Báo cáo tổng quan về các kịch bản BĐKH ở quy mô toàn cầu, khu vực đối với nhiệt độ, lượng mưa và các đặc trưng cực trị của chúng;

3. Báo cáo đánh giá mức độ phù hợp trong mô phỏng khí hậu Việt Nam của mô hình PRECIS;

4. Các hệ số tương quan và phương trình hồi quy giữa số liệu quan trắc và sản phẩm mô phỏng của mô hình PRECIS ;

5. Chương trình máy tính khai thác sản phẩm của mô hình PRECIS theo điểm trạm, lưới tính;

6. Các kịch bản nhiệt độ trung bình trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

7. Các kịch bản lượng mưa trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

8. Các kịch bản nhiệt độ cực trị trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

9. Các kịch bản lượng mưa cực trị trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

10. Báo cáo về xu thế diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới;

11. Báo cáo về xu thế diễn biến của khí áp, độ ẩm, tốc độ gió,…;

12. Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ