IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.
Thứ năm, 10/12/2015

  

Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.

1. Thigianthchin: 2010-2011

2. Mụctiêu:

Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng kịch bản nước biển dâng ở quy mô cấp tỉnh làm cơ sở khoa học để đánh giá tác động của nước biển dâng để từ đó định hướng các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ các tác động tiêu cực của nước biển dâng và làm cơ sở khoa học cho các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm thích ứng với vấn đề nước biển dâng cho các tỉnh ven biển.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng kịch bản mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21có tính đến các ảnh hưởng của nước dâng do bão, thủy triều, sóng cho quy mô cấp tỉnh ở Việt Nam.

3. Nội dung thựchiện:

. Đề xuất phương pháp xây dựng các kịch bản nước biển dâng do BĐKH cho quy mô cấp tỉnh của Việt Nam;

2. Triển khai tính toán, xây dựng các kịch bản nước biển dâng do BĐKH cho từng từng đơn vị hành chính cấp tỉnh;

3. Tính toán các đặc trưng của mực nước triều cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh Tính chu kỳ lặp lại của chuỗi số liệu mực nước triều theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh;

4. Phân vùng nước dâng do bão cho dải ven biển Việt Nam;

5. Phân tích và tính toán các đặc trưng bão điển hình cho từng khu vực có tính đến điều kiện BĐKH

6. Xây dựng, triển khai mô hình thủy động lực tính nước dâng do bão và tính toán các đặc trưng thống kê nước dâng do bão cho từng khu vực ;

7. Tính toán các đặc trưng sóng do BĐKH cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh;

8. Xây dựng kịch bản nước biển dâng do BĐKH có tính đến các ảnh hưởng của nước dâng do bão, thủy triều cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh (28 tỉnh, thành, mỗi tỉnh, thành một báo cáo)

4. Sảnphẩm:

1. Các kịch bản nước biển dâng do BĐKH cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh

2. Các đặc trưng mực nước triều, sóng và nước dâng do bão cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh

3. Tập báo cáo xây dựng kịch bản nước biển dâng do BĐKH có tính đến các ảnh hưởng của nước dâng do bão, thủy triều cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh

4. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết nhiệm vụ.