IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu
Thứ năm, 10/12/2015

 

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

1. Thigianthchin: 2010-2012

2. Mụctiêu:

- Mục tiêu chung: Xác định nguyên nhân, mức độ của quá trình bồi lắng, sạt lở cửa sông và bờ biển tỉnh Cà Mau hiện tại và trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Có được những kết quả đánh giá định tính và định lượng về các quá trình xói lở, bồi tụ vùng cửa sông ven biển tỉnh Cà Mau.

+ Xây dựng được cơ sở khoa học về các quá trình bồi tụ, xói lở cửa sông và bờ biển tỉnh Cà Mau (trong đó có tính đến ảnh hưởng mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu).

+ Đề xuất các giải pháp thích hợp ổn định vùng ven biển, phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển bền vững.

3. Nội dung thựchiện:

- Tổng quan, thu thập, phân tích, đánh giá các tài liệu địa hình, địa chất, khí tượng thủy hải văn và các tài liệu liên quan đến Dự án.

- Khảo sát, tính toán bổ sung tài liệu địa hình, thủy hải văn, bùn cát khu vực Dự án.

- Nghiên cứu, phân tích quá trình dịch chuyển luồn lạch, xói lở bồi lấp đường bờ tại vùng nghiên cứu theo mùa và năm. Đánh giá nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám.

- Tính toán diễn biến và dự báo biến động đường bờ khu vực nghiên cứu trên mô hình Litpack.

- Mô phỏng chế độ động lực, cơ chế vận chuyển bùn cát và nguyên nhân gây bồi lắng, xói lở theo mùa.

- Phân vùng xói lở, bồi tụ và đề xuất các giải pháp chỉnh trị chống bồi, xói để ổn định vùng cửa sông và bờ biển Cà Mau.

- Xây dựng bàn đồ về bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp.

4. Sảnphẩm:

- Báo cáo chế độ động lực, diễn biến bồi xói khu vực bờ biển Cà Mau hiện trạng và trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Báo cáo giải pháp chỉnh trị cửa sông, chống bồi xói, thích ứng với biến đổi khí hậu theo thứ tự ưu tiên.

- Bộ bản đồ, dữ liệu đầy đủ về chế độ động lực bồ xói khu vực Cà Mau hiện trạng và trong điều kiện biến đổi khí hậu.