IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo Bão và Áp thấp nhiệt đới
Dự báo bão số 1 (07h ngày 13 tháng 06 năm 2017)
Thứ ba, 13/06/2017