IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo Bão và Áp thấp nhiệt đới
Dự báo xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị 07h ngày 19 tháng 11 năm 2017
Chủ nhật, 19/11/2017