IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo Bão và Áp thấp nhiệt đới
Dự báo XTNĐ bằng mô hình số trị 13h ngày 16 tháng 10 năm 2017
Thứ hai, 16/10/2017