IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Giám sát lắng đọng axít - EANET
Kết quả hoạt động giám sát lắng đọng axit trong các năm qua của Việt Nam
Thứ bảy, 26/03/2016

   1) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đầu mối tổ chức so sánh liên phòng Thí nghiệm với các phòng thí nghiệm khác thuộc mạng lưới EANET.

   2) Hàng năm các số liệu giám sát từ các trạm đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm Mạng lưới EANET. Số liệu giám sát lắng đọng axit hàng năm được Trung tâm Mạng lưới công bố trên website của EANET.

   Truy cập đường link http://www.eanet.asia/product/index.html

   3) Một số kết quả giám sát lắng đọng axit tại các trạm của Việt Nam.

Truy cập link: (/files/doc/Ket qua giam sat lang dong axit EANET-TTMT.pdf)