IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
TÓM TẮT KHÍ HẬU NĂM 2014
Thứ sáu, 19/02/2016

Thông báo tóm tắt khí hậu năm 2014 là tài liệu tổng kết nhanh diễn biến khí hậu của năm 2014 trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thông báo tóm tắt khí hậu năm 2014 là tài liệu tổng kết nhanh diễn biến khí hậu của năm 2014 trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thông qua diễn biến của một số yếu tố khí hậu chính và việc thể hiện bằng bản đồ (chuẩn sai nhiệt độ và tỷ chuẩn lượng mưa) phần nào phản ánh được những biến động so với giá trị chuẩn theo không gian (vùng khí hậu, khu vực địa lý) và thời gian (tháng, mùa) và qua đó làm cơ sở để nhận định cho diễn biến khí hậu của thời gian tiếp theo.

Những phân tích chi tiết các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung cũng như các thiên tai lớn xảy ra trên thế giới sẽ được trình bày ở Thông báo khí hậu năm 2014, xuất bản tháng VIII/2015.

Nội dung bản Thông báo tóm tắt khí hậu năm 2014 có thể tải về tại địa chỉ: /files/doc/Thongbao_Tomtat_Khihau_2014.pdf
 
                                                                                                                                           Nguyễn Đăng Mậu