IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
Thông báo và Dự báo khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu soạn thảo và xuất bản hàng tháng