IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 13h ngày 28/09/2020
Thứ hai, 28/09/2020

Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa tích lũy từng 06h
  
   Dự báo tổng lượng mưa tích lũy từng 6h 
 
                                                             Dự báo tốc độ và hướng gió trung bình 06h
 
 
Thông tin dự báo chi tiết: 
 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 28/09/2020)

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) Tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn