IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 20/11/2018
Thứ ba, 20/11/2018

                                             Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 20/11/2018