IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 25/09/2018
Thứ ba, 25/09/2018


                                        Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 25/09/2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 25

/09/2018