IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 24/09/2019
Thứ ba, 24/09/2019

                                           Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 24/09/2019

 
 D
ự báo hướng và tốc độ gió

ngày 24

/09/

2019

 
 Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 24/09/2019)