IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 23/07/2018
Thứ hai, 23/07/2018

                                         Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 23/07/2018

 
 
 
 
Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày

23

/07/2018

 
 
 
 
 
 
Dự báo hướng và tốc độ gió ngày

23/07/2018