IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 05 tháng 08 năm 2018
Chủ nhật, 05/08/2018

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /05/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 4392 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.79 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 6762 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 201.57 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 1577 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 106.14 m; Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy lúc 8h ngày 05/8/2018.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 498 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.01 m. Hồ Huổi Quảng đang mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 570 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.02 m. Hồ Bản Chát đang mở 01 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 1425 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 51.63 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1988 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 108.65 m. Hồ Tuyên quang đang mở 1 cửa xả đáy.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 4.02m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 1.67m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h /06/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2841 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 295.75 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 4640 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 202.82 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 1740 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 105.83m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 565 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.00 m. Hồ Huổi Quảng duy trì mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 605 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.02 m. Hồ Bản Chát mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 1200 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 52.16 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1700 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 109.25 m. Dự kiến hồ Tuyên Quang mở thêm cửa xả đáy thứ hai lúc 17h 5/8/2018.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, có khả năng đạt mức 5.20m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại tăng, có khả năng đạt mức 2.11m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Phả Lại

Tuyên Quang

Yên Bái

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

Thực đo

04/8/2018

13

5790

294.98

11767

199.33

3907

105.91

1793

370.04

1274

475.04

865

51.41

1648

107.83

3.90

1.63

18.45

28.32

 

19

5254

294.91

8880

200.22

2879

106.04

1343

370.00

873

475.03

660

51.44

1902

108.14

3.88

1.56

18.42

28.51

05/8/2018

1

5155

294.81

7434

200.89

3137

106.20

866

369.99

696

475.02

641

51.51

1904

108.39

 

1.64

19.11

29.31

 

7

4392

294.79

6762

201.57

1577

106.14

498

370.01

570

475.02

1425

51.63

1988

108.65

4.02

1.67

19.42

29.70

Dự báo

 

13

5124

294.82

6080

201.82

4070

106.19

545

369.99

615

475.04

1500

51.80

1950

109.00

4.18

1.64

19.62

28.68

 

19

4351

295.31

5430

202.15

3020

106.11

585

369.99

645

475.03

1440

51.93

1900

109.08

4.43

1.71

19.95

29.93

06/8/2018

1

3266

295.13

4950

202.49

3250

106.01

525

369.99

588

475.03

1350

52.05

1825

109.27

4.85

1.93

20.90

30.56

 

7

2841

294.75

4640

202.82

1740

105.83

565

370.00

605

475.02

1200

52.16

1700

109.25

5.20

2.11

20.74

30.73

 

13

2543

294.31

4560

203.13

3850

105.72

585

370.01

565

475.02

1120

52.26

1610

109.14

5.36

2.27

20.96

29.50

 

19

2341

293.87

4350

203.32

2960

105.65

535

370.01

528

475.01

1050

52.34

1650

109.02

5.62

2.48

21.08

31.00

07/8/2018

1

2035

293.46

3970

203.55

3310

105.56

565

370.01

565

475.00

980

52.42

1500

108.86

6.00

2.73

21.71

31.40

 

7

1865

293.12

3610

203.81

2640

105.44

645

370.00

633

475.00

900

52.49

1435

108.67

6.36

2.99

21.61

31.55